ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa kosiarki samojezdnej na potrzeby ZGKiM w IłowejDrukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa kosiarki samojezdnej na potrzeby ZGKiM w Iłowej

Szczegóły informacji

Dostawa kosiarki samojezdnej na potrzeby ZGKiM w Iłowej

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: ZGKiM

Finansowanie: środki budżetowe

Nr UZP: 2022/BZP 00291520/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-08-19 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-08-19 09:30:00

Miejsce złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Ogłoszono dnia: 2022-08-04 przez Wojciech Kaczmarski

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kosiarki samojezdnej na potrzeby ZGKiM w Iłowej
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Iłowa
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770853
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żeromskiego 27
1.5.2.) Miejscowość: Iłowa
1.5.3.) Kod pocztowy: 68-100
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski
1.5.7.) Numer telefonu: 68 377 44 15
1.5.8.) Numer faksu: 68 377 44 22
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgkim@ilowa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilowa.info.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa kosiarki samojezdnej na potrzeby ZGKiM w Iłowej
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36f51c2f-13cd-11ed-acbd-46d0480cd9c4
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00291520/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04 10:31
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.zgkim.ilowa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO -
Administratorem danych osobowych jest Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej ul. Żeromskiego 25, 68-120 Iłowa
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZGKiM.271.10.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dostawa kosiarki samojezdnej na potrzeby ZGKiM w Iłowej”.

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV):
16310000-1


3. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej do boisk i pól golfowych na potrzeby ZGKiM w Iłowej.
1) Oferowane przez Wykonawcę urządzenie wraz z osprzętem powinno być
nowe, kompletne, w pełni sprawne i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia wraz z osprzętem na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego.
3) W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów
i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca.
4) Wykonawca powinien zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Serwis stacjonarny powinien znajdować na terenie Polski w odległości do 250 km od siedziby Zamawiającego, dopuszcza się serwis mobilny, z zastrzeżeniem, że:
a) maksymalny czas reakcji serwisu z przedstawieniem propozycji usunięcia awarii od momentu zgłoszenia awarii do 48 godzin,
b) wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy,
c) Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do usunięcia wad przedmiotu zamówienia lub poszczególnych osprzętów, które ujawniły się w okresie gwarancji w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych,
d) Wykonawca zapewnia minimum dwa bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji w miejscu garażowania przedmiotu zamówienia, serwis gwarancyjny sprawowany będzie przez autoryzowanych serwisantów nadzorowany bezpośrednio przez Wykonawcę,
e) o w/w przeglądach Zamawiający powiadomi Wykonawcę z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,
f) naprawy gwarancyjne wykonywane będą bezpłatnie w miejscu pracy przedmiotu zamówienia – naprawa do 72 godzin licząc od godziny zgłoszenia,
6) Wszelkie koszty dostawy przedmiotu zamówienia wraz z osprzętem do
Zamawiającego ponosi Wykonawca.
7) Miejsce dostawy zamówienia –Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej, ul. Żeromskiego 25, 68-120 Iłowa
8) Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien zapoznać się ze
specyfikacją warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty.
9) W cenie oferty należy uwzględnić przeszkolenie 2 operatorów pojazdu/osprzętu pod względem eksploatacyjnym oraz technicznym.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli OPZ wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, wytrzymałościowych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostawy zgodnie z OPZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.

Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt dostarczy przedmiot zamówienia na adres Zamawiającego
4.2.6.) Główny kod CPV: 16310000-1 - Kosiarki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena i okres gwarancji
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.,
4. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 pzp (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia)
5. Wykaz oferowanych urządzeń - wg załącznika nr 6
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wymagania określono w rozdziale VIII i XIII SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany postanowień zawartej umowy określono w załączniku nr 1 do SWA - wzór umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 13:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 13:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-09

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Kaczmarski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-04 10:42:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Józef Brzezicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-04 10:44:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Józef Brzezicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-05 10:10:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
718 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony